กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอัมพร จิตรนอก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสิรินทร พรมสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางพิมพ์วรี สิงห์น้อย
ครู คศ.3