กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพัชรพร กะลาม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนิตยา ไสยะกิจ
ครู คศ.3

นางสาวน้ำผึ้ง จันทร์สม
ครู คศ.2